Bookmark and Share

Pravidla pro rok 2013

Vydáno dne 24. 03. 2013 (5398 x přečteno)

Podlipanská liga v požárním sportu 13. ročník 2013. 


 

1.  Vznik a záměr

Návrh na vznik dlouhodobé soutěže vyslovil SDH Poříčany, jako zakládající se připojily SDH  Klučov, Tuklaty, Tuchoraz a Vrbčany.  Podlipanská liga (dále jen „liga“) je seriál soutěží v požárním sportu a bude probíhat ročníkově v jednom kalendářním roce od jara do podzimu. Záměrem je rozšíření možnosti soutěžení pro SDH.

 

2.  Disciplíny

Hodnocenou disciplínou je požární útok.

Pořadatel jednotlivé soutěže může rozhodnout o zařazení dalších disciplín. Do celkového hodnocení ligy však budou započítány jen výsledky v požárním útoku.

 

3.  Kategorie

muži, ženy, starší žáci, mladší žáci, přípravka 

Ve všech kategoriích lze startovat v počtu soutěžících pěti osob.

Povolené výjimky: hostování na kterékoliv pozici

Hostování každého člena soutěžního družstva musí být zapsáno ve startovní listině, do 10min po ukončení útoku musí být (ne)hostování potvrzeno osobě zpracovávající výsledky. Nenahlášení je penalizováno 10sec. Toto platí i na hostování zjištěné zpětně (např. prokázané při další soutěži).

MUŽI           

- věková kategorie: od 15 let (tzn. od prvního dne 15 roku ke dni konání soutěže) 

V případě, že družstvo mužů není úplné, je možné toto družstvo doplnit dvěma muži nebo třemi ženami. Pokud hostující muž/žena nenastoupí v den konání závodů jako soutěžící za své družstvo, trestný čas se nepřičítá.

Pokud hostující muž/žena soutěží v den konání závodů za své družstvo, postupuje se takto:

- za prvního hostujícího muže se nepřičítá žádný čas

- za druhého hostujícího muže se přičítá 1 vteřina

- za hostující ženy se nepřičítá žádný čas

 

ŽENY

- věková kategorie: od 15 let (tzn. od prvního dne 15 roku ke dni konání soutěže) 

V případě, že družstvo žen není úplné, je možné toto družstvo doplnit dvěma muži nebo dvěma ženami. Pokud hostující muž/žena nenastoupí v den konání závodů jako soutěžící za své družstvo, trestný čas se nepřičítá.

Pokud hostující muž/žena soutěží v den konání závodů za své družstvo, postupuje se takto:

- za jednoho hostujícího muže se přičítají 2 vteřiny

- za druhého hostujícího muže se přičítají 4 vteřiny (= 6 vteřin)

- za první hostující ženu se nepřičítá žádný čas

- za druhou hostující ženu se přičítá 1 vteřina

 

ŽÁCI

- starší žáci   - věková kategorie: max. 15 let (v den konání soutěže mu nesmí být 16)

V případě, že družstvo žáků není úplné, je toto družstvo možné doplnit třemi žáky jiného družstva.

- mladší žáci - věková kategorie: 6 - 11 let (v den konání soutěže mu nesmí být 12)

- strojník starší 18let, sešroubované savice

V případě, že družstvo žáků není úplné, je toto družstvo možné doplnit třemi členy mladších žáků jiného družstva, případně přípravky.

 

Za hostování žáků z jiných družstev se nepřičítá žádný čas

Starší žáci mohou vypomoci družstvu mužů/žen pouze na zodpovědnost vedoucího družstva, které si žáka půjčí; nepřičítá se žádný čas. Omezení - max. na tři soutěže v rámci 13. ročníku Podlipanské ligy, věk min. 15 let v den konání soutěže.

 

PŘÍPRAVKA

- věková kategorie: min. 3 roky a max. 5 let ke dni konání soutěže

(v den konání soutěže jim nesmí být 6)

V případě, že družstvo přípravky není úplné, je toto družstvo možné doplnit dvěma dětmi ve

věku 6-8let.

- start družstva v počtu pět až osm dětí

- strojník starší 18let, sešroubované savice

Pořadatel jednotlivé soutěže může vypsat rámcovou soutěž i pro další kategorie (dorost, veteráni) v určených disciplínách.

 

4.  Podmínky účasti

Do celkového hodnocení ligy bude zařazeno družstvo, které složí vstupní poplatek do 30. dubna 2013 a zúčastní se stanoveného počtu soutěží:

muži, ženy              -          poplatek 600,- Kč, minimální počet soutěží za rok: 5

žáci, přípravka         -          poplatek 300,- Kč, minimální počet soutěží za rok: 4

Družstvo bere úhradou poplatku na vědomí, že souhlasí s podmínkami a pravidly ligy. Jednotlivých soutěží se může zúčastnit každé družstvo, které souhlasí s pravidly soutěže a zaplatí startovné. Družstvo bude hodnoceno jen v rámci této soutěže a nebude zařazeno do celkového hodnocení ligy.

Sbory dobrovolných hasičů startující v Podlipanské lize musí mít uhrazené členské příspěvky na příslušném OSH.

Účastníci soutěže respektují Stanovy Podlipanské ligy, platné pro daný ročník, které se až na menší úpravy řídí dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy a Směrnic hry PLAMEN, včetně všech dodatků a výkladů.

 

5.  Pozvánky na soutěže

Pořadatel zajistí rozeslání pozvánek na soutěž všem přihlášeným SDH v termínu nejpozději deset pracovních dnů před konáním soutěže. Na pozvánkách uvede:

- název soutěže, včetně uvedení kola soutěže

- SDH pořádající soutěž

- datum konání soutěže

- místo konání soutěže

- čas presence pro jednotlivé kategorie

- čas zahájení soutěže

- pořadí, v jakém budou družstva startovat

- v případě umělého povrchu informace o zákazu použití treter

- kontakt na pořadatele soutěže – mobil, e-mail

- logo Podlipanské ligy

- logo partnerů a sponzorů celého ročníku ligy, případně sponzorů vlastní soutěže

V případě že bude vyhotovovat i plakát soutěže, partnery a sponzory soutěže zde uvede také.

 

6. Startovné na jednotlivých soutěžích ligy

Družstva zapojená do ligy:

- muži, ženy            100,- Kč za družstvo

- žáci, přípravka        50,- Kč za družstvo

Startovné družstev nezapojených do ligy určuje pořadatel soutěže.

 

7.  Hodnocení jednotlivých soutěží

Počítá se lepší čas ze dvou pokusů, v případě rovnosti lepších časů rozhoduje čas druhého pokusu. V případě shody u obou časů jsou družstva vedena na stejném pořadí (tzn. např. dvě druhá místa).

 

8.  Celkové hodnocení

Disciplína požární útok proběhne na každé soutěži vždy ve 2 pokusech.  Do hodnocení ligy bude družstvu zaznamenán lepší ze 2 pokusů v požárním útoku. Pro celkové hodnocení ligy je rozhodující součet 5ti (kategorie žáci, přípravka 4) nejlepších časů. Při rovnosti součtu časů rozhodne o pořadí součet šestý (kategorie žáci, přípravka pátý) nejlepší čas.

 

9.  Ceny

Ceny na jednotlivých soutěžích jsou v kompetenci pořadatele.

Tři nejlepší družstva mužů, žen, žáků a přípravky v  celkovém hodnocení ligy obdrží poháry (trvale), všechna družstva přípravky navíc obdrží medaili pro každého člena.

Vítěz ročníku ligy obdrží putovní pohár. Ten získá natrvalo družstvo, které zvítězí ve třech po sobě jdoucích ročnících ligy. Dočasný držitel putovního poháru tento pohár vystaví při soutěžích ligy a vrátí jej pro vyhodnocení výsledků následujícího ročníku ligy. Vítěz ročníku zajistí umístění štítku (s letopočtem ročníku ligy a názvem družstva) na podstavec trofeje.

 

10.  Rozhodčí

Podmínkou účasti v jednotlivých kolech soutěže je delegování min. 1 osoby do sboru rozhodčích obeznámenou s pravidly požárního sportu, která bude zapsána na přihlášce družstva (při zastoupení SDH ve více kategoriích bude vypsána na jednotlivé přihlášky duplicitně). Rozhodčí může být zároveň i soutěžící. Přednostně budou vybráni zástupci družstev zapojených do ligy. V případě, kdy SDH nebude mít možnost rozhodčího delegovat, bude řešeno individuálně s pořadatelem soutěže.

Před zahájením každé soutěže proběhne krátké proškolení rozhodčích pro disciplínu požární útok. Sbor rozhodčích činí hlavní rozhodčí + 10 členů, z nichž min. jeden ovládá pravidla požárního sportu. Rozhodčí pro případné další disciplíny zajistí pořadatel. Označení rozhodčích – reflexní vesty (hlavní rozhodčí musí mít reflexní vestu odlišné barvy).

V každém kole ligy bude mít funkci hlavního rozhodčího jeden ze čtyř zvolených a proškolených zástupců Podlipanské ligy. Funkce spočívá v předejití nesrovnalostí ve vysvětlení pravidel, kdy v případě jakéhokoliv problému bude tento hlavní rozhodčí přivolán a rozhodne o řešení daného problému. Osoby zvolené do této funkce nemají povinnost podílet se organizačně na zajištění soutěže, je možná pouze jejich přítomnost. Každý pořadatel si domluví účast hlavního rozhodčího individuálně. Není možné v případě pořádání soutěže ustanovit hlavního rozhodčího z vlastních řad, byť by byl jedním ze zvolených zástupců Podlipanské ligy.

 

Hlavní rozhodčí pro r. 2013:

- Ing. Petr Polášek, SDH Tuklaty

- Radek Sršeň, SDH Mančice

- Karel Urban, SDH Poříčany

- Martin Vavrek, SDH Rostoklaty

- Radovan Žyla, SDH Kostelec nad Černými lesy

 

11.  Stravování, občerstvení, zázemí

Pořadatel soutěže zajistí provoz jednoduchého občerstvení (např. párky, nápoje, káva atd.). Bude dbát na to, aby bylo zajištěno i občerstvení vhodné pro děti. Zároveň zajistí fungující toalety.

 

12.  Přihlášky

Družstva zapojená do ligy nahlásí svou (ne)účast v jednotlivé soutěži pořadateli nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním, pod sankcí zaplacení startovného pokud tak neučiní. 

Pořadatel soutěže stanoví harmonogram tak, aby před nástupem a zahájením vznikl nejméně 30ti minutový prostor pro presenci zúčastněných družstev. Zúčastněná družstva při presenci odevzdají řádně vyplněnou Přihlášku družstva včetně uvedení delegovaného rozhodčího.

Pokud musí být soutěž ze závažných důvodů zrušena, pořadatel zajistí informování všech přihlášených družstev včas.

 

13.  Program ligy

Ve 13. ročníku se předpokládá uskutečnění 12 soutěží v termínu květen až září. Rada ligy rozhodne o případném rozšíření o další soutěže. Místa konání soutěží a termíny budou upřesňovány v průběhu ročníku ligy.

 

14. Rada ligy

Je řídící orgán ligy a tvoří ji členové Výboru Podlipanské ligy, o. s. Poradní hlas mají zástupci zakládajících SDH. Rada ligy rozhoduje a řeší vzniklé problémy.

 Zakládající SDH:                                                                                               

SDH Klučov

Jan Hybler

SDH Poříčany

Karel Urban

SDH Tuklaty

Lukáš Koníček

SDH Tuchoraz

Vladimír Voslář

SDH Vrbčany

Radek Urban

 

Členové výboru Podlipanské ligy, o. s.: dle výsledku voleb Valné hromady

 

15.  Pravidla ligy

Pravidla ligy mohou být připomínkována pouze prostřednictvím členů Rady ligy.

 

16.  Oděv soutěžících

- pokud možno jednotný

- pracovní stejnokroj, nebo sportovní oděv

- dlouhé nohavice = ke kotníkům (zcela zakrytá stehna a lýtka)

- vrchní oděv s krátkým nebo dlouhým rukávem (pokud krátký rukáv tak klasický krátký rukáv)

- žáci a přípravka vždy dlouhý rukáv

- opasek (u žáků a přípravky není předepsán) šíře min. 50mm

- přilba schváleného typu  

- pro hasiče splňující požadavky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené přílohou č. 2 vyhlášky č. 255/1999 Sb.

- sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky ČSN EN 12492

- sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující požadavky ČSN EN 1385

- průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN 397

- používání cyklistických přileb u žáků a přípravky není zakázáno

 

17.  Obuv

- pracovní, popř. sportovní

- v případě konání soutěže na umělém povrchu dráhy tretry zakázány

- kopačky zakázány

 

18.  Nářadí pro požární útok

 

Pořadatel zajistí zapůjčením z majetku ligy:

- Stanovy PL pro r. 2013 (zalaminované)

- nůžkový stan LUX 4,5x3m

- časomíru

- 2x přetlakový ventil pro dospělé (při pokusu nastaven na 1,2 MPa)

- 1x přetlakový ventil pro žáky a přípravku (při pokusu nastaven na 0,3 MPa)

- 4x stopky

- 1x vesta oranžová

- 10x vesta žlutá

- 3x páska na ruku „vedoucí družstva“

- 1x lékárnička

- 1x startovací čísla 1-20

Pokud nebude domluveno s pořadateli soutěže jinak, vše přiveze/odveze SDH Kostelec nad Černými lesy v den konání soutěže.

 

Pořadatel zajistí (lze zapůjčit od ostatních členů ligy):

- základna 200x200x10 cm

- káď (0,8m výška, obsah min. 1000 l)

 

Pořadatel zajistí zapůjčením z majetku OSH Kolín (uskladněno v SDH Kostelec n/ Č lesy):

- 2x terč pro děti

- 2x terč pro dospělé

 

Pořadatel zajistí zapůjčením z majetku SDH Poříčany:

- 2x terč pro přípravku (na plechovky)

 

Vlastní nářadí  - muži, ženy:

- stroj PS 8, PS 12, neomezeně

- 2x savice Æ 110 mm, délka 2,5 m (mohou být i dva díly 2x 1,6 m)

- sací koš 110mm s funkčním zpětným ventilem

- 2x hákový klíč

- 3x hadice B 75 (min. délka 19 m, šířka na plocho min. 113 mm), ženy 2 hadice B 75

- 4x hadice C 52 (min. délka 19 m, šířka na plocho min. 79 mm)

- rozdělovač kulový nebo vřetenový

- 2x proudnice C (Æ výstřikové hubice 12,5 mm) max. délky 450mm včetně půlspojky

 

Vlastní nářadí  - žáci:

- stroj PS 8, PS 12

- 2x savice Æ 110 (délka 1,6 m)

- sací koš

- 4x hákový klíč

- 2x hadice B 75 (min. délka 9,5 m, šířka na plocho min. 113 mm)

- 4x hadice C 52 (min. délka 9,5 m, šířka na plocho min. 79 mm)

- rozdělovač kulový nebo vřetenový

- 2x proudnice C (Æ výstřikové hubice 12,5 mm)

 

Vlastní nářadí  - přípravka

- stroj PS 8, PS 12

- 2x savice Æ 110 (délka 1,6 m)

- sací koš

- 4x hákový klíč

- 2x hadice C 52 (min. délka 9,5 m, šířka na plocho min. 79 mm)

- 4x hadice D (délka 10m)

- rozdělovač kulový nebo vřetenový

- 2x proudnice D

- 2x přechod C52/B75

- 2x přechod B75/D

 

19.   Provedení požární útoku

- vedoucí právě soutěžícího družstva bude označen reflexní páskou „vedoucí družstva“

- družstvo tvoří max. 7 členů /u přípravky 8 členů/

- případný fotograf nahlásí svou přítomnost rozhodčímu základny

- čas na přípravu základny a nářadí 5 min. a je měřen až od momentu zapojení přetlakového ventilu na hrdlo stroje, který je pokládán jako první. Při usazování stroje je povolena pomoc dalších osob. Kontrolu připojení přetlakového ventilu provede vedoucí družstva. Další přípravu základny provádějí jen zúčastnění soutěžící, manuální pomoc jiných osob není dovolena (u žáků a přípravky může pomáhat i manuálně 1 vedoucí). V prostoru plata a kolem něj se nebude zdržovat nikdo kromě právě soutěžícího družstva (týká se to i trenéra a různých vedoucích) -  v tomto případě bude družstvo diskvalifikováno

- nářadí je na základě uloženo libovolně, nesmí přesahovat obrysy základny, kromě savic (savice ze 2 dílů, 2x 1,6 m se mohou dotýkat země v okolí základny), u kategorie žáků nesmí přesahovat ani savice. Mezi šroubením savic a savice-sací koš musí být prostor na proložení archu papíru

- půlspojky:

muži, ženy: půlspojky se nesmí dotýkat a ozuby nesmí být zasunuty v těle půlspojky, vzdálenost mezi ozubem a tělem půlspojky bude na protažení papíru

žáci, přípravka: půlspojky se nesmí dotýkat, vzdálenost mezi ozubem a tělem půlspojky bude na protažení papíru (podél celé půlspojky tzn. „skrz na skrz“)

- označení umístění rozdělovače apod. v dráze na hřišti: max 10x10 cm dle pravidel PS

- stroj při startu v klidu nebo v chodu (u žáků a přípravky v chodu), stroj může být nastartován u všech kategorií i vedoucím družstva, který tam přijde, až bude pro družstvo vhodné nastartovat stroj. Po nastartování ihned odejde

- celé družstvo startuje z jedné startovní čáry

- startér nesmí povolit start v případě, pokud zjistí, že není u kádě připravena osoba držící  hydrantový nástavec

-  dojde-li před odstartováním pokusu k náhlé změně uspořádání nářadí na základně (povětrnostními vlivy nebo vibracemi stroje) bude postupováno následovně:

a) v případě, že vypršel čas na přípravu a uspořádání nářadí na základně neodporuje pravidlům (např. spadne-li savice ze stroje mezi ostatní nářadí), bude pokus odstartován bez jakýchkoliv úprav

b) v případě, že vypršel čas na přípravu a uspořádání nářadí odporuje pravidlům (spadne-li např. savice mimo základnu), bude družstvu umožněna úprava nesprávně položeného nářadí, pouze však tomu členu, kterému nářadí spadlo

- způsob odstartování: PŘIPRAVIT – POZOR – „VÝSTŘEL

- povolen 1 chybný start (při dalším pokus neplatný)

- káď je během pokusu průběžně doplňována – zajistí pořadatel

- provedení útoku libovolné (hadice možno rozhazovat nebo tahat)

- koš musí být před ponořením do kádě našroubován a po vytažení nesmí odpadnout

- typ terčů: muži, ženy, žáci – sklopné

                 přípravka – „plechovky“ – plastový kelímek s vodou o obsahu 0,3 l

- každý útočný proud stříká jen na svůj terč; při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat, a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena družstva

- nastříkání terčů může být provedeno v libovolné poloze. Před vlastním stříkáním může kterýkoliv člen družstva překročit čáru stříkání (např. upadl), ale při výstřiku proudu vody na terč musí být každý člen družstva již zpět před čárou stříkání

- požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry ponastříkání obou terčů

- přívodní vedení (savice) musí být před ukončením pokusu spojené

- v případě, že bude soutěž probíhat ve 2 drahách, každý pokus družstvo provede v jiné dráze

 

- provedení útoku přípravky:

            - savice sešroubované, zapojené do stroje

            - koš na základně

            - osluha stroje osoba starší 18ti let

            - vzdálenost od hranice stříkání k terčům:           2,5m

Vzdálenosti při požárním útoku

           

Kategorie

osa plošiny od boční startovací čáry [m]

hranice stříkání od osy základny [m]

čelo terčů od hranice stříkání [m]

vzdálenost mezi osami terčů [m]

čelo nádrže od okraje základny [m]

Muži

10

90

5

5

4

Ženy

10

70

5

5

4

žáci mladší, starší

10

35

1,5 

přípravka

 10

35 

 2,5

5

1,5

                        

 

 

 

 

20. Neplatnost pokusu

 

- o platnosti či neplatnosti pokusu musí být rozhodnuto bezprostředně po jeho ukončení hlavním rozhodčím

- 2 chybné starty

- není-li koš našroubován před ponořením do kádě a po vytažení odpadne

- není-li přívodní vedení před ukončením pokusu spojeno

- je-li přívodní vedení rozpojeno před pokynem rozhodčího

- přešlápne-li závodník při stříkání na terč nástřikovou čáru, nebo se jí dotýká

- kříží-li se proudy při stříkání (vzájemná pomoc)

- při překročení limitu na provedení pokusu 2 min

- při překročení limitu na přípravu základny = 5 min.

- nedokončí-li kterýkoliv soutěžící pokus v předepsané výstroji. Dle výkladu pravidel PS z 8. 3. 2011 Ministerstva vnitra soutěžící musí plnit všechny úkony jen v předepsané výstroji a výzbroji (upozornění: spadlou přilbu při plnění disciplíny si musí závodník nejdříve nasadit a pak teprve pokračovat v pokusu).

- pomůže-li při pokusu cizí osoba (to je, i pokud se bude v přípravné době a v průběhu pokusu pohybovat ve vyhrazeném prostoru zdržovat osoba, která není v družstvu)

- nesportovní jednání (např. různé pohazování výzbroje a výstroje)

 

21.  Měření pokusu

 

muži, ženy, žáci:

- čas je měřený digitální časomírou

- čas pokusu se měří od momentu odstartování do momentu, kdy oba terče signalizují

- v případě poruchy časomíry bude čas měřen ručně 3 časoměřiči všem družstvům v daném kole soutěže PL; úřední čas = střední naměřený čas (pozor ! nikoli průměrný)

přípravka:

- čas bude měřen ručně – 3 časoměřiči

- úřední čas = střední naměřený čas (pozor ! nikoli průměrný)

- čas pokusu se měří od momentu odstartování do momentu, kdy později sražená plechovka opustí desku stojanu

 

22. Protesty

 

- protest proti podmínkám, času, hodnocení pokusu, či jiným okolnostem podává vedoucí družstva hlavnímu rozhodčímu a to do 10 min. po ukončení jednotlivého pokusu

- o protestu rozhodne s konečnou platností sbor rozhodčích dané soutěže

- protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti výsledkům soutěže

- protesty podává vedoucí družstva písemně do 10 minut po ukončení pokusu

- kauce je stanovena ve výši 200,- Kč splatná do pokladny ligy, v případě uznání protestu je částka vrácena v plné výši

 

23.  Zdravotní služba

 

- pořádající zajistí zdravotní materiál, lze využít lékárničku z majetku ligy

 

24.  Výsledky ligy v období r. 2001 - 2012