Bookmark and Share

Pravidla rok 2015

Vydáno dne 31. 03. 2015 (5321 x přečteno)

Pravidla pro rok 2015. Schváleno dne 15.03.2015.


Odkaz zde: PL_pravidla2015.pdf

1. VZNIK a záměr

 Návrh na vznik dlouhodobé soutěže vyslovil SDH Poříčany, jako zakládající se připojil  SDH Dobřichov, SDH Klučov a SDH Tuklaty. Podlipanská liga (dále jen „liga“) je seriál soutěží v požárním útoku a probíhá ročníkově v jednom kalendářním roce od jara do podzimu. Záměrem je rozšíření možnosti soutěžení pro SDH.

 

2. PROGRAM ligy

V 15. ročníku se předpokládá uskutečnění min. 8 soutěží v termínu květen až září. Rada ligy má právo v průběhu ročníku změnit místa konání soutěží a jejich termíny a rozhodnout o případném rozšíření o další soutěž.

Pokud musí být soutěž pořadatelem ze závažných důvodů zrušena, pořadatel zajistí informování nejdříve Rady ligy, která rozhodne o dalším postupu a následně ve spolupráci s ním zajistí informování všech přihlášených družstev včas.

 

3. Rada ligy

Je řídící orgán ligy a tvoří ji členové výboru Podlipanské ligy, o. s.; poradní hlas mají zástupci zakládajících SDH. Rada ligy rozhoduje a řeší vzniklé problémy.

 

4. PRAVIDLA ligy

Pravidla ligy mohou být připomínkována pouze prostřednictvím členů Rady ligy.

 

5. DISCIPLÍNA

Hodnocenou disciplínou je požární útok.

 

6. KATEGORIE

muži, ženy, dorost, starší žáci, mladší žáci, přípravka

Hostování každého člena soutěžního družstva musí být zapsáno v Přihlášce a Startovní listině družstva, penalizace dle daných pravidel u jednotlivých kategorií. Nenahlášení je penalizováno 10sec. Toto platí i na hostování zjištěné zpětně (např. prokázané při další soutěži).

Omezení:

Člen soutěžního družstva může na jedné soutěži startovat maximálně ve dvou kategoriích u tří družstev (= na soutěži startovat max. 3x, tzn. šest soutěžních pokusů v jeden den).

 

Příklad: 

 • start maximálně ve dvou kategoriích:

a)     start za starší žáky + dorost

b)    start za starší žáky + muže

c)     dorost + muže

 

 • start maximálně ve dvou kategoriích u tří družstev:

start za starší žáky SDH A + start za muže SDH A + start za starší žáky SDH B

 

K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě časových úspor.

 

MUŽI           

 • věková hranice: od 15 let
 • lze startovat v počtu pěti až sedmi členů družstva

 

V případě že družstvo mužů není úplné, je možné toto družstvo doplnit dvěma muži nebo třemi ženami. Pokud hostující člen nenastoupí v den konání závodů jako soutěžící za jiné družstvo, trestný čas se nepřičítá.

Pokud hostující člen soutěží v den konání závodů za jiné družstvo, postupuje se takto

 • za prvního hostujícího muže se nepřičítá žádný čas
 • za druhého hostujícího muže se přičítá 1 vteřina
 • za hostující ženy se nepřičítá žádný čas

ŽENY

 • věková hranice: od 15 let 
 • lze startovat v počtu pěti až sedmi členek družstva

V případě že družstvo žen není úplné, je možné toto družstvo doplnit dvěma muži nebo dvěma ženami. Pokud hostující žena nenastoupí v den konání závodů jako soutěžící za jiné družstvo, trestný čas se nepřičítá.

Pokud hostující člen soutěží v den konání závodů za jiné družstvo, postupuje se takto:

 • za jednoho hostujícího muže se přičítají 2 vteřiny
 • za druhého hostujícího muže se přičítají 4 vteřiny (= 6 vteřin)
 • za první hostující ženu se nepřičítá žádný čas
 • za druhou hostující ženu se přičítá 1 vteřina

 DOROST

 • věková hranice: rok narození 1997 - 2002

(v r. 2002 narozeni max. dva členi)

 • start dle pravidel smíšeného dorostu
 • sedm členů družstva

V případě že družstvo dorostu není úplné, je možné toto družstvo doplnit dvěma členy jiného družstva. Pokud hostující člen nenastoupí v den konání závodů jako soutěžící za jiné družstvo, trestný čas se nepřičítá.

 

Pokud hostující člen soutěží v den konání závodů za jiné družstvo, postupuje se takto:

 • za prvního hostujícího člena se nepřičítá žádný čas
 • za druhého hostujícího člena se přičítá 1 vteřina

 

ŽÁCI

Starší žáci

 • věková hranice: rok narození 2000, 2001, 2002, …
 • sedm členů družstva

 

V případě že družstvo žáků není úplné, je toto družstvo možné doplnit třemi žáky jiného družstva. Pokud hostující člen nenastoupí v den konání závodů jako soutěžící za jiné družstvo, trestný čas se nepřičítá.

 

Pokud hostující člen soutěží v den konání závodů za jiné družstvo, postupuje se takto:

 • za prvního a druhého hostujícího žáka se nepřičítá žádný čas
 • za třetího hostujícího žáka se přičítají 2 vteřiny

 

Mladší žáci 

 • věková hranice: rok narození 2004, 2005, 2006, …  
 • strojník starší 18let, sešroubované savice
 • lze startovat v počtu pěti až sedmi členů družstva

V případě že družstvo žáků není úplné, je toto družstvo možné doplnit třemi členy mladších žáků jiného družstva, případně přípravky (min. věk 6 let). Pokud hostující člen nenastoupí v den konání závodů jako soutěžící za jiné družstvo, trestný čas se nepřičítá.

Pokud hostující člen soutěží v den konání závodů za jiné družstvo, postupuje se takto:

 • za prvního a druhého hostujícího žáka se nepřičítá žádný čas
 • za třetího hostujícího žáka se přičítají 2 vteřiny 

PŘÍPRAVKA

 • věková hranice: rok narození 2009 – 2012 (minimální věk 3 roky)
 • strojník starší 18 let, sešroubované savice
 • lze startovat v počtu pěti až sedmi členů družstva

V případě že družstvo přípravky není úplné, je toto družstvo možné doplnit dvěma členy přípravky z jiných družstev, případně dvěma členy družstva mladších žáků narozenými v    r. 2008. Za hostování se nepřičítá žádný čas.

 

7. PODMÍNKY účasti v 15. ročníku podlipanské ligy

Do celkového hodnocení 15. ročníku Podlipanské ligy bude zařazeno družstvo, které složí členský poplatek do 30. dubna 2015: 

 • muži, ženy, dorost             600 Kč
 • žáci, přípravka                   300 Kč

Družstvo bere úhradou poplatku na vědomí, že souhlasí s podmínkami a pravidly ligy.

 

Jednotlivých soutěží se může zúčastnit každé družstvo, které souhlasí s pravidly soutěže a zaplatí startovné. Družstvo bude hodnoceno jen v rámci této soutěže a nebude zařazeno do celkového hodnocení ligy.

Sbory dobrovolných hasičů startující v Podlipanské lize musí mít uhrazené členské příspěvky na příslušném OSH (MSH).

Účastníci soutěže respektují Stanovy Podlipanské ligy, platné pro daný ročník, které se až na menší úpravy řídí dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy, Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS a Směrnic hry PLAMEN, včetně všech dodatků a výkladů.

 

8. POZVÁNKY na soutěže

 Pořadatel soutěže bude časový rozvrh konzultovat s Radovanem Žylou, následně zajistí rozeslání pozvánek na soutěž všem přihlášeným SDH v termínu nejpozději deset pracovních dnů před konáním soutěže. Na pozvánkách uvede:

 • název soutěže, včetně uvedení kola soutěže
 • SDH pořádající soutěž
 • datum konání soutěže
 • místo konání soutěže
 • čas prezence pro jednotlivé kategorie
 • čas zahájení soutěže
 • pořadí, v jakém budou družstva startovat
 • v případě umělého povrchu informace o zákazu použití treter
 • kontakt na pořadatele soutěže – mobil, e-mail
 • logo Podlipanské ligy
 • logo partnerů a sponzorů celého ročníku ligy, případně sponzorů vlastní soutěže

V případě že bude vyhotovovat i plakát soutěže, partnery a sponzory soutěže zde uvede také.

 

9. PŘIHLÁŠKY A Startovné na jednotlivÉ soutěžE ligy

Družstva nahlásí svou (ne)účast v jednotlivé soutěži pořadateli, případně registrací na www.pl.firesport.eu nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním, pod sankcí zaplacení startovného pokud tak neučiní. 

 

Pořadatel soutěže stanoví harmonogram tak, aby před nástupem a zahájením vznikl nejméně 30 minutový prostor pro prezenci zúčastněných družstev.

 

Zúčastněná družstva při prezenci a úhradě startovného odevzdají řádně vyplněnou Přihlášku družstva včetně uvedených hostujících členů a delegovaného rozhodčího nejpozději 10 minut před zahájením své kategorie. Současně si nechají ověřit Startovní listinu, která bude obsahovat shodný seznam členů družstva jako na Přihlášce družstva.

 

 • startovné splatné pořadateli soutěže

družstvo zapojené do ligy           100 Kč

družstvo nezapojené do ligy       200 Kč

 

10. HODNOCENÍ

 

 • jednotlivých soutěží

Počítá se lepší čas ze dvou pokusů, v případě rovnosti lepších časů rozhoduje čas druhého pokusu. V případě shody u obou časů jsou družstva vedena na stejném pořadí (tzn. např. dvě druhá místa).

 

 

 • celkové hodnocení 15. ročníku Podlipanské ligy

Disciplína požární útok proběhne na každé soutěži vždy ve 2 pokusech.  Do hodnocení ligy bude družstvu zaznamenán lepší z 2 pokusů v požárním útoku. Pro celkové hodnocení ligy je rozhodující součet pěti nejlepších časů. Při rovnosti součtu časů rozhodne nejlepší dosažený čas.

 

11. CENY

 

 • na jednotlivých soutěžích

Ceny na jednotlivých soutěžích jsou v kompetenci pořadatele.

 

 • ceny v celkovém hodnocení

Tři nejlepší družstva mužů, žen, žáků a přípravky v  celkovém hodnocení ligy obdrží poháry (trvale), všechna družstva přípravky navíc obdrží medaile (7 + 1 ks na družstvo). Družstva, která se umístí od čtvrtého místa, obdrží pamětní plakety.

 

Vítěz daného ročníku ligy obdrží putovní pohár. Dočasný držitel putovního poháru tento pohár vystaví při soutěžích ligy a vrátí jej pro vyhodnocení výsledků následujícího ročníku ligy. Vítěz ročníku zajistí umístění štítku (s letopočtem ročníku ligy a názvem družstva) na podstavec trofeje.

Putovní pohár získá natrvalo družstvo, které zvítězí ve třech po sobě jdoucích ročnících ligy.

 

12. ROZHODČÍ

 

Podmínkou účasti v jednotlivých kolech soutěže je delegování min. 1 osoby do sboru rozhodčích z každého SDH, přihlášeného do ligy obeznámené s pravidly požárního sportu, která bude zapsána na přihlášce družstva (při zastoupení SDH ve více kategoriích bude vypsána na jednotlivé přihlášky duplicitně). Rozhodčím může být i soutěžící.

 

Nedelegování rozhodčího:          poplatek 500 Kč, splatný pořadateli soutěže

 

V případě, kdy SDH nebude mít ze závažných důvodů možnost rozhodčího delegovat, bude řešeno individuálně s pořadatelem soutěže.

 

Před zahájením každé soutěže proběhne krátké proškolení rozhodčích pro disciplínu požární útok. Sbor rozhodčích činí hlavní rozhodčí + 10 členů, z nichž min. jeden ovládá pravidla požárního sportu. Označení rozhodčích – reflexní vesty (hlavní rozhodčí oranžová, startér zelená, rozhodčí základny modrá, ostatní rozhodčí žlutá).

 

V každém kole ligy bude mít funkci hlavního rozhodčího jeden z pěti zvolených a proškolených zástupců Podlipanské ligy. Funkce spočívá v předejití nesrovnalostí ve vysvětlení pravidel, kdy v případě jakéhokoliv problému bude tento hlavní rozhodčí přivolán a rozhodne o řešení daného problému. Osoba zvolená do této funkce nemá povinnost podílet se organizačně na zajištění soutěže, je možná pouze její přítomnost.

 

Každý pořadatel si domluví účast hlavního rozhodčího individuálně. Není možné v případě pořádání soutěže ustanovit hlavního rozhodčího z vlastních řad, byť by byl jedním ze zvolených zástupců Podlipanské ligy.

 

Pořadatel zajistí pro delegované rozhodčí občerstvení.

 

Hlavní rozhodčí pro r. 2015:         Ing. Petr Polášek, SDH Tuklaty

Radek Sršeň, SDH Mančice

Martin Vavrek, SDH Rostoklaty

Lída Voslářová, SDH Český Brod

Radovan Žyla, SDH Kostelec nad Černými lesy

 

13. STRAVOVÁNÍ, občerstvení, zázemí

 

Pořadatel soutěže zajistí provoz jednoduchého občerstvení. Bude dbát na to, aby bylo zajištěno občerstvení vhodné pro děti. Zároveň zajistí fungující toalety.

 

14. ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽÍ A MATERIÁLU pro požární útok

 

Každý z členů ligy, pořádající soutěž, si zajistí dopravu materiálu vlastními prostředky, případně se na pomoci s dopravou nejméně pět dní předem domluví s p. Radovanem Žylou, mobil: 602 131 713. R. Žyla zároveň nabízí ozvučení soutěží PL.

 

Pořadatel zajistí:

 

 • pojištěnísoutěže

Pojištění odpovědnosti za škodu, které musí být na akcích a soutěžích SH ČMS zajištěno, je povinností pořadatele. Je možné využít nabídky Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. (může zprostředkovat L. Voslářová). Cena pojištění je 350 Kč/den.

 

 • zdravotní služba

Pořadatel zajistí účast kvalifikovaného zdravotníka.

Pro letošní ročník byla domluvena spolupráce s Bc. Janem Veselým, zdravotnickým záchranářem Zdravotní záchranné služby Středočeského kraje. V případě zájmu je možné ho kontaktovat na tel. 775 969 103.

 

 • zapůjčení materiálu

 

 • z majetku ligy:
  • Pravidla PL pro r. 2015
  • nůžkový stan LUX 4,5x3m
  • časomíru
  • 3x požární nádrž na vodu
  • 3x základnu 200x200x10 cm
  • 2x přetlakový ventil pro dospělé (při pokusu nastaven na 1,2 MPa)
  • 1x přetlakový ventil pro žáky a přípravku (při pokusu nastaven na 0,3 MPa)

 

 

 • 4x stopky
 • 50x značka á 10 ks – bílá, žlutá, oranžová, modrá, zelená
 • reflexní vesty:         3x       oranžová

5x       modrá

            5x       zelená

10x     žlutá

 • visačky „vedoucí družstva“
 • 1x lékárnička
 • 1x losovací čísla 1-20

 

 • lze zapůjčit od ostatních členů ligy:
  • zátěž na zajištění terčů proti pohybu

 

 • zapůjčením z majetku OSH Kolín a SDH Poříčany

(uskladněno v SDH Kostelec n/Č lesy):

 • 2x terč pro děti
 • 2x terč pro dospělé
 • 2x terč pro přípravku (na plechovky)

 

Vlastní nářadí jednotlivých družstev

 

muži, ženy, dorost:

 

 • stroj PS 12, obsah motoru neomezeně
 • 2x savice Æ 110 mm, délka 2,5 m (mohou být i 4x 1,6 m ve dvou dílech)
 • sací koš 110mm s funkčním zpětným ventilem, schválený dle UORHS
 • 2x hákový klíč (není nutnou součástí)
 • muži 3x hadice B 75 (min. délka 19 m, šířka na plocho min. 113 mm),

ženy, dorost 2x hadice B 75

 • 4x hadice C 52 (min. délka 19 m, šířka na plocho min. 79 mm)
 • rozdělovač kulový nebo vřetenový
 • 2x proudnice C bez uzávěru (Æ výstřikové hubice 12,5 mm) max. délky 450mm včetně půlspojky

 

žáci:

 

 • stroj PS 12

start s PS 12 o obsahu max.  1500cm3 na zodpovědnost vedoucího družstva

 • 2x savice Æ 110 (délka 1,6 m)
 • sací koš
 • 4x hákový klíč (není nutnou součástí)
 • 2x hadice B 75 (min. délka 9,5 m, šířka na plocho min. 113 mm)
 • 4x hadice C 52 (min. délka 9,5 m, šířka na plocho min. 79 mm)
 • rozdělovač kulový nebo vřetenový
 • 2x proudnice C bez uzávěru (Æ výstřikové hubice 12,5 mm)

 

 

 

 

přípravka:

 

 • PS 12
 • 2x savice Æ 110 (délka 1,6 m)
 • sací koš
 • 4x hákový klíč (není nutnou součástí)
 • 2x hadice C 52 (min. délka 9,5 m, šířka na plocho min. 79 mm)
 • 4x hadice D (min. délka 9,5 m)
 • rozdělovač kulový nebo vřetenový
 • 2x proudnice D

 

15. ODĚV a obuv soutěžících

 

 

 • oděv

 

 • pokud možno jednotný
 • pracovní stejnokroj, nebo sportovní oděv
 • dlouhé nohavice = ke kotníkům (zcela zakrytá stehna a lýtka)
 • vrchní oděv s krátkým nebo dlouhým rukávem

(pokud krátký rukáv tak klasický krátký rukáv)

 • žáci a přípravka vždy dlouhý rukáv
 • opasek (u žáků a přípravky není předepsán) šíře min. 50mm

 

 • sportovní ochranné přilby

 

 • pro hasiče, splňující požadavky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené přílohou č. 2 vyhlášky č. 255/1999 Sb.
 • pro horolezce, splňující požadavky ČSN EN 12492
 • pro sporty na divoké vodě, splňující požadavky ČSN EN 1385
 • průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN 397
 • u žáků a přípravky není zakázáno použití cyklistických přileb, schválených dle příslušných norem

 

 • obuv

 

 • pracovní, popř. sportovní
  • kopačky zakázány
  • tretry -  u mladších žáků a přípravky zakázány

- u všech družstev zakázány v případě konání soutěže na umělém povrchu

 

16. PROVEDENÍ požární útoku

 

 • vedoucí právě soutěžícího družstva bude označen visačkou „vedoucí družstva“

 

 • případný fotograf nahlásí svou přítomnost rozhodčímu základny

 

 • vedoucí družstva odevzdá rozhodčímu základny Startovní listinu družstva, podle které jím bude zkontrolován seznam členů družstva včetně nahlášeného hostování. V případě změn musí být změna nahlášena u časomíry, kde bude opravena a potvrzena ve Startovní listině. Po skončení soutěžních pokusů vedoucí družstva odevzdá Startovní listinu u časomíry k další archivaci.

 

 • čas na přípravu základny a nářadí 4 min. a je měřen od povelu rozhodčího základny; po zapojení přetlakového ventilu na hrdlo stroje, který je pokládán jako první. Při usazování stroje je povolena pomoc dalších osob. Kontrolu připojení přetlakového ventilu provede vedoucí družstva. Další přípravu základny provádějí jen zúčastnění soutěžící, manuální pomoc jiných osob není dovolena (u kategorie dorostu a starších žáků může pomáhat i manuálně jeden vedoucí, u mladších žáků a přípravky dva).

 

 • v prostoru plata a kolem něj se nebude zdržovat nikdo kromě právě soutěžícího družstva (týká se to i trenéra a různých vedoucích) -  v tomto případě bude družstvo diskvalifikováno

 

 

 • nářadí je na základě uloženo libovolně
  • muži, ženy, dorost - nesmí přesahovat obrysy základny, kromě savic (savice ze 2 dílů, 2 x 1,6 m se mohou dotýkat země v okolí základny); mezi šroubením savic a savice-sací koš musí být prostor na proložení archu papíru.
  • starší žáci – obrys základny nesmí nic přesahovat, mezi šroubením savic a savice-sací koš musí být prostor na proložení archu papíru.
  • mladší žáci, přípravka – může přesahovat celé přívodní vedení.
   • půlspojky - mezi ozuby spojek musí být prostor na proložení archu papíru

(podél celé půlspojky tzn. „skrz na skrz“)

 
   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 • označení umístění rozdělovače apod. na hřišti: jednotné značky družstvům zapůjčí pořadatel, závodníci si je rozmístí během své přípravy, po skončení pokusu vrátí

 

 • stroj může být nastartován u všech kategorií i vedoucím družstva, který tam přijde, až bude pro družstvo vhodné nastartovat stroj; po nastartování ihned odejde. Stroj při startu:
  • muži, ženy - v klidu nebo v chodu
  • dorost, žáci - v chodu
  • přípravka – v klidu

 

 • celé družstvo startuje z jedné startovní čáry

 

 • dojde-li před odstartováním pokusu k náhlé změně uspořádání nářadí na základně (povětrnostními vlivy nebo vibracemi stroje) bude postupováno následovně:

 

 • muži, ženy - dojde-li k závadě (má se na mysli za předpokladu, že základna byla připravena v časovém limitu a příprava odsouhlasena příslušným rozhodčím), lze závadu odstranit i po uplynutí časového limitu za předpokladu, že nebyl zahájen proces startování. V případě předčasného startu lze nářadí upravit, došlo - li k narušení základny.

 

 • dorost, žáci, přípravka - po uplynutí časového limitu je základna "uzavřená." Opravu materiálu je možno provést pouze tehdy, zbývá - li čas na přípravu. Zahájením procesu startování není již možné úpravu provést a to ani v případě předčasného startu.

 

 • způsob odstartování: ZÁVODNÍCI NA MÍSTA – PŘIPRAVTE SE – POZOR – „VÝSTŘEL

 

 • povolen 1 chybný start (při dalším pokus neplatný)

 

 • káď je během pokusu průběžně doplňována – zajistí pořadatel

 

 • provedení útoku libovolné (hadice možno rozhazovat nebo tahat)

 

 • kategorie přípravka – v průběhu soutěžního pokusu je povolen zásah strojníka (kontrola upevnění hadice na přetlakový ventil), jedné osoby u koše (pomoc s ponořením savice do kádě a její přidržení pod vodou) a jedné osoby, která v případě hrozícího úrazu dítěte či nezbytném případě zasáhne a pomůže s provedením soutěžního pokusu (zapojení/uzavření rozdělovače, zapojení zavodněné rozpojené hadice apod.).

 

 • koš musí být před ponořením do kádě našroubován a po vytažení nesmí odpadnout

 

 • muži, ženy – v případě pádu koše do kádě může být koš vyloven a našroubován, nesmí ale předtím dojít k dotyku šroubení savice o hladinu vody

 

 • dorost, žáci, přípravka – před našroubováním koše se koš nesmí dotknout hladiny vody, koš nesmí spadnout do kádě a být šroubován pod vodou, nesmí dojít k dotyku šroubení savice o hladinu vody

 

 • typ terčů:     muži, ženy, dorost, žáci – sklopné

přípravka – „plechovky“ – plastový kelímek s vodou o obsahu 0,3 l

 

 • každý útočný proud stříká jen na svůj terč; při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat, a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena družstva (u žáků povoleno)

 

 • nastříkání terčů může být provedeno v libovolné poloze. Před vlastním stříkáním může kterýkoliv člen družstva překročit čáru stříkání, ale při výstřiku proudu vody na terč musí být každý člen družstva již zpět před čárou stříkání

 

 • požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry ponastříkání obou terčů

 

 • přívodní vedení (savice) musí být před ukončením pokusu spojené

 

 • v případě, že bude soutěž probíhat ve 2 drahách, každý pokus družstvo provede v jiné dráze

 

 • soutěžící družstvo zajistí uvolnění plata pro další soutěžící do 1min po ukončení PÚ

 17. MĚŘENÍ pokusu

 

muži, ženy, dorost, žáci:

 

 • čas je měřený digitální časomírou
 • čas pokusu se měří od momentu odstartování do momentu, kdy oba terče signalizují
 • v případě poruchy časomíry bude čas měřen ručně 3 časoměřiči všem družstvům v daném kole soutěže PL; úřední čas = střední naměřený čas (pozor! nikoli průměrný)

 

přípravka:

 

 • čas je měřen ručně – 3 časoměřiči
 • úřední čas = střední naměřený čas (pozor! nikoli průměrný)
 • čas pokusu se měří od momentu odstartování do momentu, kdy později sražená plechovka opustí desku stojanu

 

18. Neplatnost pokusu

 

 • o platnosti či neplatnosti pokusu musí být rozhodnuto bezprostředně po jeho ukončení hlavním rozhodčím
 • 2 chybné starty
 • není-li koš našroubován před ponořením do kádě a po vytažení odpadne
  • muži, ženy
   • v případě dotyku šroubení savice o hladinu vody před našroubováním koše

 

 • dorost, starší žáci
  • v případě dotyku nenašroubovaného koše nebo šroubení savice před našroubováním koše o hladinu vody
  • pádu koše do kádě
  • šroubování pod vodou

 

 • není-li přívodní vedení před ukončením pokusu spojeno
 • je-li přívodní vedení rozpojeno před pokynem rozhodčího
 • přešlápne-li závodník při stříkání na terč nástřikovou čáru, nebo se jí dotýká
 • pokud pomůže druhý proud k nastříkání terče (vzájemná pomoc)
 • pokud se kříží proudy (ve všech kategoriích)
 • při překročení limitu na provedení pokusu 2 min, a není-li v kategorii žáků a přípravky čerpadlo zavodněno do 60 sec od odstartování
 • při překročení limitu na přípravu základny = 4 min.
 • nedokončí-li kterýkoliv soutěžící pokus v předepsané výstroji
 • není-li použit všechen předepsaný materiál
 • pomůže-li při pokusu cizí osoba (to je, i pokud se bude v přípravné době a v průběhu pokusu pohybovat ve vyhrazeném prostoru zdržovat osoba, která není v družstvu)
 • nesportovní jednání (např. různé pohazování výzbroje a výstroje)

 

 19. PROTESTY

 

 • protest proti podmínkám, času, hodnocení pokusu, či jiným okolnostem podává vedoucí družstva hlavnímu rozhodčímu a to do 10 min. po ukončení jednotlivého pokusu
 • protest řeší sbor rozhodčích dané soutěže, o výsledku rozhodne s konečnou platností hlavní rozhodčí
 • protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti výsledkům soutěže
 • kauce je stanovena ve výši 200 Kč splatná do pokladny ligy, v případě uznání protestu je částka vrácena v plné výši

 

20. VÝSLEDKY ligy v období r. 2001 - 2014

 

Držitelé putovních pohárů:

 

muži              r. 2004          SDH Vrbčany         r. 2009, 2012          SDH Bulánka

ženy               r. 2003          SDH Poříčany         r. 2009                      SDH Bulánka

žáci                r. 2004          SDH Klučov                        r. 2011                       SDH Kostelec n/Č. lesy

starší žáci     r. 2014          SDH Bulánka

 

Vítězové jednotlivých ročníků ligy:

 

Rok

Muži

Ženy

Žáci

Přípravka

 

2001

SDH Klučov

SDH Poříčany

X

x

 

2002

SDH Vrbčany

SDH Poříčany

SDH Klučov

x

 

2003

SDH Vrbčany

SDH Poříčany

SDH Klučov

x

 

2004

SDH Vrbčany

SDH Klučov

SDH Klučov

x

 

2005

SDH Církvice

SDH Klučov

SDH Klučov

x

 

2006

SDH Církvice

SDH Poříčany

SDH Kostelec n/Č l "A"

x

 

2007

SDH Bulánka

SDH Bulánka

SDH Kostelec n/Č l "A"

x

 

2008

SDH Bulánka

SDH Bulánka

SDH Břežany II.

x

 

2009

SDH Bulánka

SDH Bulánka

SDH Kostelec n/Č l "A"

x

 

2010

SDH Bulánka

SDH Kostelec n/Č l

SDH Kostelec n/Č l "A"

SDH Tuchoraz

 

2011

SDH Bulánka

SDH Bulánka

SDH Kostelec n/Č l "A"

SDH Poříčany

 

2012

SDH Bulánka

SDH Bulánka

SDH Bulánka

SDH Dobré Pole

 
           
 

Muži

Ženy

Starší žáci

Mladší žáci

Přípravka

2013

SDH Horní Měcholupy

SDH Dolní Měcholupy

SDH Bulánka

SDH Kostelec n/Č l

SDH Kšely

2014

SDH Horní Měcholupy

SDH Dolní Měcholupy

SDH Bulánka

SDH Kšely

SDH Kšely

 

Rekord ligy v požárním útoku v dané kategorii:

 

muži                          SDH Bulánka                                 čas 18,94 s               ze dne 08.09.2012

ženy                           SDH Dolní Měcholupy                čas 18,82 s               ze dne 20.09.2014

starší žáci                 SDH Třebovle                                čas 13,34 s                ze dne 20.09.2014

mladší žáci              SDH Sloup                                      čas 17,73 s                ze dne 14.06.2014

přípravka                 SDH Kšely                                       čas 33:57 s               ze dne 30.08.2014

 

 

Informace pro r. 2015

 

Na základě domluvy mezi SDH, působící v Podlipanské lize byla v. 2012 založena nezisková organizace Podlipanská liga, o. s., IČ 22750681, Nučice 88, 281 63 Kostelec nad Černými lesy. Tato organizace plně zastřešuje hasičskou soutěž Podlipanské ligy a je zastoupená předsedou sdružení.

 

Dle výsledku voleb Valné hromady ze dne 13.04.2014:

 

Členové Rady Podlipanské ligy, o. s.:

Ing. Martin Kirlik, SDH Třebovle; Radek Sršeň, SDH Mančice;

Martin Vavrek, SDH Rostoklaty; Lída Voslářová, SDH Český Brod;

Radovan Žyla, SDH Kostelec nad Černými lesy

 

Místopředseda Podlipanské ligy, o. s.: Radovan Žyla, SDH Kostelec nad Černými lesy

 

Předseda Podlipanské ligy, o. s.:             Lída Voslářová, SDH Český Brod

 

Čestným členem Podlipanské ligy, o. s. jsou jmenováni zakládající SDH - Poříčany, Klučov, Tuklaty, Tuchoraz a Vrbčany.

 

Členy Podlipanské ligy, o. s. v r. 2015 jsou všechna SDH, přihlášená do 15. ročníku Podlipanské ligy.

 

Jednotné logo hasičské soutěže Podlipanská liga:

 

 

 

Používání digitální časomíry, požárních nádrží na vodu, přetlakových ventilů, základen a nůžkového stanu LUX z majetku ligy je na jednotlivých soutěžích Podlipanské ligy zdarma.

 

V případě žádosti o zapůjčení majetku ligy na jinou soutěž (např. okrskovou soutěž, memoriál) bude toto zpoplatněno takto:

 

 • časomíra:                člen ligy                    500 Kč          jiný zájemce        1.000 Kč

cena za dopravu časomíry a servis       500 Kč

 

 • přetlakový ventil, základna                    200 Kč/ks

 

 • cena za náboje do startovací pistole        6 Kč/ks (dle kupní ceny)

 

 • požární nádrž na vodu                            200 Kč/ks

pro zájemce, kteří nejsou členy 14. ročníku Podlipanské ligy, je zapůjčení nádrže

podmíněno složením vratné zálohy ve výši 3.000 Kč/ks.

 

Nůžkový stan LUX je zapůjčován pouze jako součást časomíry, nelze zapůjčovat a používat samostatně k jinému účelu.

 

Pro potřeby OSH Kolín je zapůjčení majetku ligy zdarma.

 

Hasičský ples Podlipanské ligy v r. 2015:       Zásmuky, sobota 17. října 2015

 

Schváleno dne 15.03.2015

Odkaz zde: PL_pravidla2015.pdf